Upside từ vị trí của Aud

Hiện tại, Aud thể hiện rõ dấu hiệu phục hồi từ tuần đầu tiên của tháng 12.
Có thể hôm nay Aud đã hoàn thành Corrective Wave 2 và chuẩn bị up từ vị trí Corrective wave của Wave 3.
Mình có thể Buy tại Zone 50-61.8 Fibonanci vùng wave (1) của Wave lớn 3:
Entry: 0.68288 - 0.68344.
SL: 0.68129.
BE point: 0.68555.
TP: 0.69375.
R:R 1:5.5
https://www.tradingview.com/x/N0aICims/
Pic cho anh em tham khảo