Hướng dẫn đăng bài tại chuyên mục Marketplace

Đăng bài với nội dung cụ thể và chi tiết theo hướng dẫn sau:

1. Tiêu đề: [Paid] Bạn cần phát triển EA hoặc Indicator thế nào?
2. Nội dung: Mô tả ý tưởng của bạn.
3. Bạn cần công việc được hoàn thành khi nào?
4. Bạn có thể trả bao nhiêu tiền để hoàn thành công việc này?

Ví dụ:

Xem bài tiêu chuẩn:

1 Like